دوره 6، شماره 3- پاییز 1400، 1400، صفحات 67 - 78
نویسندگان : مریم بخشش و صادق نظافت چهارطاقی *

چکیده :
روش تحقیق حاضر، یک مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله¬ای همراه با گروه کنترل فعال با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که با هدف بررسی تاثیر حافظه کاری بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسئولیت¬پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. لذا دو کلاس پایه ششم ابتدایی انتخاب گردید و یک کلاس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت یعنی حافظه کاری اجرا گردید و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردید به این منظور 50 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از طریق نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند(25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل). داده¬های بدست امده به وسیله آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که حافظه کاری باعث کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسئولیت¬پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر می¬شود می¬توان گفت که حافظه کاری بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسئولیت¬پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر تاثیر دارد

کلمات کلیدی :
حافظه کاری، مشکلات رفتاری، افزایش مسئولیت¬پذیری -- کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران Sadnt560@gmail.com


مشاهده مقاله
521
دانلود
143
تاریخ دریافت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ مهر ۱۴۰۰