دوره 6، شماره 4-زمستان 1400، 1400، صفحات 87 - 94
نویسندگان : مرضیه السادات حسینی فهرجی *

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مجازی بر فرسودگی تحصیلی و خلاقیت در دانش اموزان دختر متوسطه اول شهر یزد در سال 1399 می باشد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش ازمون- پس ازمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه دختر شهر یزد در سال 1399 که به تعداد 1018 نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری این پژوهش 60 نفر از دانش آموزان به وسیله نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه های این پژوهش پرسشنامه اموزش مجازی محمدی(1390)، فرسودگی تحصیلی برسو و سالانووا و اسچفلی (1997) و پرسشنامه خلاقیت عابدی(1372) می باشد و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که اموزش مجازی بر فرسودگی تحصیلی و خلاقیت در دانش اموزان اثربخش بوده است و باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش خلاقیت شده است

کلمات کلیدی :
اموزش مجازی، فرسودگی تحصیلی، خلاقیت --- نویسنده مسئول: مرضیه السادات حسینی فهرجی (کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دبیر آموزش و پرورش شهر یزد) m.saadaat2452@gmail.com


مشاهده مقاله
524
دانلود
155
تاریخ دریافت
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۳۹۹