دوره 6، شماره 4-زمستان 1400، 1400، صفحات 18 - 32
نویسندگان : اکبر جدیدی محمدابادی * و طاهره اسلامی نژاد و صفیه اوژند

چکیده :
هدف پژوهش حاضر «رابطه هیجانات مثبت و منفی و تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر منوجان در سال تحصیلی 1400-1399» جامعه آماري تحقيق، 535 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر منوجان بودند كه تعداد 224 نفر از آنها به روش نمونه¬گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از سه پرسشنامه هیجانات مثبت و منفی پکران و همکاران (2002)، تاب آوری تحصیلی ساموئلز (۲۰۰۴)، و فرسودگی تحصیلی ماسلاچ (2003) استفاده شد. كه پايايي آنها از طريق ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 85/0، 89/0 و 81/0 بدست آمد. جهت تحليل داده¬‏ها از آزمون¬¬های آماری رگرسیون چند متغیره گام به گام و نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هیجانات مثبت و منفی و تاب آوری با فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری دارد. و سه بعد هیجانات مثبت(لذت، امیدواری و غرور) با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد. و هیجانات منفی(اضطراب نسبت به یادگیری؛ ناامیدی نسبت به یادگیری؛ شرم نسبت به یادگیری و خستگی از یادگیری) با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که مهارت های ارتباطی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد اما جهت گیری آینده؛ و مساله محور و مثبت نگری رابطه معناداری با فرسودگی تحصیلی ندارد. بنابراین می¬توان نتیجه گرفت افزایش تاب‌آوری تحصیلی به همراه ابعاد هیجانات مثبت در کاهش فرسودگی تحصیلی نقش تعیین¬کننده ای خواهند داشت. و سبب دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان می شود.

کلمات کلیدی :
هیجانات مثبت، هیجانات منفی، تاب آوری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی --- اکبر جدیدی محمدابادی= (استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران) = a.jadidi@pnu.ac.ir


مشاهده مقاله
546
دانلود
150
تاریخ دریافت
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۰