دوره 6، شماره 3- پاییز 1400، 1400، صفحات 46 - 55
نویسندگان : سیف‌اله فضل الهی قمشی * و حسین اخلاق خوب

چکیده :
آموزش در فضای مجازی صرفاً به معنای انتقال اطلاعات آموزشی نیست آنچه اهمیت دارد انتقال صحیح و تأثیرگذار مطالب آموزشی است. اصل اول در آموزش برقراری ارتباط مؤثر بادانش آموزان است به‌ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی دوره اول به دلیل آنکه حکم زیر بنایی را در ساخت تعلیم و تربیت دارد، دبستان اولین و مؤثرترین محل برای یادگیری دانش آموزان و پرورش استعداد و شکل‌گیری شخصیت آن‌ها هست. لذا با تعطیلی مدارس در شرایط فعلی، آموزش مجازی در مدارس به‌ویژه مقطع ابتدایی بسیار موردتوجه قرارگرفته است، اولین آموزش‌ها همیشه تأثیرگذارترین هستند، ازاین‌جهت که وقتی فرد مطلبی را برای اولین بار آموزش می‌بیند، آن را به همان‌گونه‌ای فرامی‌گیرد که به او تعلیم داده‌اند. در این پژوهش به این نتیجه رسیده‌ایم که دانش آموزان از طریق تعامل و برقراری ارتباط با اطرافیان و محیط است که بسیاری از مطالب و مفاهیم آموزشی را فرامی‌گیرند، به‌طورمعمول در کلاس‌های درس حضوری دانش آموزان از این تعامل برخوردار هستند اما در کلاس‌های مجازی این‌طور نیست. لذا آموزش در فضای مجازی نیازمند بستری مناسب هست تا منجر به شکل‌گیری ارتباط و تعامل شود تا از طریق آن بتوانند محتوای آموزشی را فراگیرند. هدف تحقیق انجام‌شده بررسی آموزش مجازی و نقش آن در تحقق برنامه درسی قصد شده دوره اول ابتدایی بود برای این منظور از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.

کلمات کلیدی :
آموزش مجازی، برنامه‌ درسی، دوره اول ابتدایی -- استادیار گروه مدیریت آموزشی رشته برنامه‌ریزی درسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران fazlollahigh@yahoo.com


مشاهده مقاله
531
دانلود
140
تاریخ دریافت
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ مهر ۱۴۰۰