دوره 6، شماره 3- پاییز 1400، 1400، صفحات 56 - 66
نویسندگان : فاطمه عاشوری و ابراهیم حیدری لقب *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تحولات کتاب فارسی خوانداری دوره ابتدایی با تمرکز بر ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری آن کتب فارسی خوانداری دوره ابتدایی تالیف شده از سال تحصیلی ۹۱ (همزمان با تصویب سند تحول بنیادین) تا سال تحصیلی ۹۹ است که به عنوان نمونه به بررسی کتب پایه ششم این مقطع در این بازه زمانی پرداختیم. ابزار اندازه گیری چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته می باشد. نتایج حاکی از این است که کتاب خوانداری پایه ششم در طول این بازه زمانی دو تغییر را تجربه کرده است و برآیند ها نشان از سیر صعودی ضعیفی در میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیتی هستند.

کلمات کلیدی :
کتب فارسی خوانداری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دوره ابتدایی، ساحت های شش گانه تربیتی -- عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان Heydarilaghab@gmail.com


مشاهده مقاله
532
دانلود
150
تاریخ دریافت
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ مهر ۱۴۰۰