دوره 6، شماره 4-زمستان 1400، 1400، صفحات 46 - 74
نویسندگان : عباس کوه کن و عرفان شعبانی * و امین کارخانه

چکیده :
یکی از عوامل مهمي كه موفقيت سازمانها، افزایش خودکارآمدی و کاهش استرس های شغلی را تضمين مي¬كند، فرهنگ سازمانی و خرده فرهنگ های ارزشی در سازمانهاست. وجود فرهنگ قوي عامل مثبتی در جهت عملكرد بهتر و بهره¬ وری بيشتر می باشد و در نتیجه استرسهای کاری کاهش می یابد. هر چه فرهنگ قوی تر باشد، تعداد بيشتری از كاركنان با اهداف سازمانی آشنا شده، ارزش های فرهنگی آن را پذيرفته و نسبت به آن احساس مسووليت و تعهد مي كنند. این تحقیق که هدف آن بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خودکارآمدی و تنیدگی کارکنان دانشگاه فرهنگیان شهر تهران بود، به روش کتابخانه¬ای- پیمایشی (توصیفی- تحلیلی) انجام شده است. جامعه آماری شامل مسئولین، مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان شهر تهران و پردیس های مرتبط با آن شامل پردیس نسیبه تهران، پردیس شهید چمران تهران، پردیس زینبیه شهرستان های تهران (پیشوا) و پردیس شهید مفتح شهرستان های تهران (شهر ری) بود که تعداد آنها 432 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و احتساب درصدی پرسشنامه های پرتی 210 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1998)، پرسشنامه استرس شغلی کاهن 1964 و پرسشنامه خودکارآمدی البرت بندورا (1992) پاسخ داده اند. در تعیین پایایی پرسشنامه¬ها، ضریب آلفای کرونباخ گویه¬ها بالاتر از 71% بوده که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی مورد قبول برخوردارند. یافته¬های تحقیق نشان داده است که بین فرهنگ سازمانی با خودکارآمدی و تنیدگی (استرس) شغلی به ترتیب ارتباط معنی داری از نوع مثبت و منفی وجود دارد. همچنین بین فرهنگ سازمانی و هر یک از ابعاد سه گانه باور به توانایی فرد، مقاومت در رویارویی با موانع و عمل به تکلیف کارکنان آن دانشگاه رابطه¬ی مثبت و معنی داری وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و هر یک از ابعاد عملکرد کاری و تصمیم گیری کاری رابطه منفی و نیز با هر یک از ابعاد تراکم کاری، زمینه سازمانی ارتباط منفی دارد. بین خودکارآمدی کارکنان و هر یک از ابعاد هشت¬گانه خلاقیت و نوآوری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، تعامل با اعضا و تیم، جاه طلبی و تهورطلبی، خطرپذیری و ریسک، نتايج تصميمات بر کارکنان و پایداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در نهایت بین استرس شغلی کارکنان و ابعاد هشت¬ گانه خلاقیت و نوآوری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، تعامل با اعضا و تیم، جاه طلبی و تهورطلبی، خطرپذیری و ریسک، نتايج تصميمات بر کارکنان و پایداری رابطه منفی وجود دارد. بنابراین نتیجه گرفته می¬شود که ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و خرده ارزش های مناسب سازمانی در دانشگاه فرهنگیان منجر به افزایش خودکارآمدی کارکنان و کاهش استرس شغلی آنها خواهد شد.

کلمات کلیدی :
فرهنگ سازمانی، خودکارآمدی، استرس شغلی، دانشگاه فرهنگیان، بهره وری و بازدهی --- نویسنده مسئول: عرفان شعبانی (انش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران) erfansh78@yahoo.com


مشاهده مقاله
543
دانلود
150
تاریخ دریافت
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۹ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۰