تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
هیأت تحریریه
دکتر محمدرضا بهرنگی

مدیر مسئول


دکتر محمدرضا بهرنگی


استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

رشته مدیریت آموزشی

behrangi@khu.ac.ir

دکتر فرهاد شفیع پور مطلق

سردبیر


دکتر فرهاد شفیع پور مطلق


دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

رشته مدیریت آموزشی

farhad_shafiepoor@yahoo.com

دکتر محمدرضا بهرنگی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا بهرنگی


استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

مدیریت آموزشی

behrangi@khu.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین خنیفر


استاد تمام دانشگاه تهران

رشته مدیریت آموزشی

khanifar@ut.ac.ir

دکتر محمدعلی نادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی نادی


استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

رشته مدیریت آموزشی

mnadi@khuisf.ac.ir

دکتر سیدعلی سیادت

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی سیادت


استاد تمام دانشگاه اصفهان

رشته مدیریت آموزشی

s.a.siadat@edu.ui.ac.ir

دکتر بهمن سعیدی پور

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن سعیدی پور


استاد تمام دانشگاه پیام نور

رشته مدیریت آموزشی

bahman_saeidipour@yahoo.com

دکتر فرهاد سراجی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد سراجی


استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا همدان

رشته مطالعات برنامه درسی

fseraji@gmail.com

دکتر رضا هویدا

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا هویدا


دانشیار دانشگاه اصفهان

رشته مدیریت آموزشی

r.hoveida@edu.ui.ac.ir

دکتر پریوش جعفری

اعضای هیات تحریریه


دکتر پریوش جعفری


دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته مدیریت آموزشی

pjaafari@yahoo.com

دکتر فرهاد شفیع پور مطلق

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد شفیع پور مطلق


دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

رشته مدیریت آموزشی

farhad_shafiepoor@yahoo.com

دکتر هادی پورشافعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی پورشافعی


دانشیار دانشگاه بیرجند

رشته مدیریت آموزشی

pourshafei@birjand.ac.ir

دکتر حسین مطهری نژاد

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مطهری نژاد


دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

رشته مدیریت آموزشی

hmotahhari@uk.ac.ir

دکتر علی یزدخواستی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی یزدخواستی


دانشیار دانشگاه کاشان

رشته مدیریت آموزشی

yazdkhasty@kashanu.ac.ir

دکتر زینب صادقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر زینب صادقی


استادیار دانشگاه فرهنگیان

مدیریت آموزشی

zeinabsadeghi@cfu.ac.ir

دکتر عباس قلتاش

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس قلتاش


دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

رشته برنامه ریزی درسی

gholtash578@yahoo.com

دکتر علی جباری ظهیرآبادی

مدیر داخلی


دکتر علی جباری ظهیرآبادی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته مدیریت آموزشی

a.jabbari@khuisf.ac.ir

دکتر تیمور مالمیر

ویراستار فارسی


دکتر تیمور مالمیر


استاد تمام دانشگاه کردستان

رشته زبان و ادبیات فارسی

t.malmi@uok.ac.ir

دکتر نصیر شفیع پور مقدم

ویراستار انگلیسی


دکتر نصیر شفیع پور مقدم


دانشگاه اصفهان

رشته زبانشناسی کاربردی

Info@shafiepoor.ir

دکتر عباس قلتاش

ویراستار علمی


دکتر عباس قلتاش


دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

رشته برنامه ریزی درسی

gholtash578@yahoo.com