تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی رابطه هوش معنوی و مهارت های سازشی با اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهرستان خرم آباد
دوره 8، شماره 11، 1402، صفحات 98 - 111
نویسندگان : سیدمحمود خلفوندی* 1

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و مهارت های سازشی با اشتیاق تحصیلی در دانش-آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهرستان خرم آباد بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع از نوع توصیفی و همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم دبیرستان های شهرستان خرم آباد بودند. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، در این تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد و براي جمع آوري اطلاعات از روش میدانی و پرسشنامه استفاده گردید. داده های گردآوری شده در دو سطح مورد تجزیه وتحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت . در سطح آمار از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصله گویای آن است که بین هوش معنوی با مهارت¬های سازشی و اشتیاق تحصیلی رابطه وجود دارد. همچنین بین تمامی ابعاد هوش معنوی شامل تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، پرداختن به سجایای اخلاقی و خودآگاهی و عشق و علاقه با اشتیاق تحصیلی رابطه وجود دارد. به علاوه بین دو بعد از هوش معنوی شامل تفکر کلی و بعد اعتقادی و خودآگاهی و عشق و علاقه با مهارت های سازشی رابطه معنادار وجود دارد. در راستای این نتایج به مشاورین در مدارس پیشنهاد میگردد که به اجرای مداخلات روانشناسی مبتنی بر هوش معنوی در جهت بهبود مهارت های سازشی و اشتیاق تحصیلی اقدام نمایند؛ همچنین با برنامه¬ریزی برای آموزش از راه های مختلفی چون چاپ بروشورهای داخلی، تهیه و تدارک کنفرانس های علمی و تاکید بر تبلیغات فرهنگی و هنری در مدرسه با محوریت هوش معنوی با مهارت های سازشی و اشتیاق تحصیلی پیشنهاد می شود.
کلمات کلیدی :
هوش معنوی، اشتیاق تحصیلی، مهارت های سازشی، دانش آموزان.