تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
بررسی تاثیر ابعاد شایستگی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان
دوره 8، شماره 14، 1402، صفحات 51 - 73
نویسندگان : محبوبه سلیمانپورعمران* 1 ، نرگس جعفری 2

1 گروه مدیریت اموزشی ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه مدیریت اموزشی ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده :
هدف کلی پژوهش حاضر " بررسی تاثیر ابعاد شایستگی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شرکت گاز استان خراسان شمالی در سال 1402 بود که به روش توصیفی –پیمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان خراسان شمالی در سال 1402 تشکیل دادند که به صورت تمام شماری 170 نفر انتخاب شدند. داده¬های این پژوهش برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت(2008) و برای اندازه گیری متغیر ابعاد شایستگی از پرسشنامه ابعاد شایستگی کارکنان: پرسشنامه استاندارد ابعاد شایستگی کارکنان افشارفر و همکاران(1396) جمع¬آوری شده است که روایی آن‌ها از نوع صوری و محتوایی بود و مورد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از (جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی از نسخه 3 اسمارت پی ال اس براي تدوين مدل معادلات ساختاري و اس پی اس اس نسخه 22 برای آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد شایستگی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شرکت گاز استان خراسان شمالی شامل حسن‌نیت و قابلیت اطمینان، خدمت مشتری‌گرا، انگیزه پیشرفت با عملکرد سازمانی کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی رابطه وجود دارد. بین نوآوری و عملکرد سازمانی کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی رابطه وجود ندارد.
کلمات کلیدی :
ابعاد شایستگی منابع انسانی ، عملکرد کارکنان، شرکت گاز