تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی منطقه جواد آباد
دوره 8، شماره 14، 1402، صفحات 37 - 50
نویسندگان : زهرا رضایی 1 ، زهرا دهنوی * 2

1 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد پیشوا، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد پیشوا، ایران

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی منطقه جواد آباد انجام شد. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه جواد آباد بوده که تعداد 113 نفر برحسب جدول مورگان به عنوان حجم نمونه تعیین شد. نمونه گیری با روش نمونه گیری داوطلبانه صورت گرفت و داده ها به صورت حضوری با استفاده از پرسشنامه های گلمن (2006)، یوسفی (1396) و پرسشنامه عملکرد سازمانی فتحی (1396) جمع آوری گردید. . برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد بر اساس ضریب مسیر 792/0 و آماره t بدست آمده می توان گفت هوش هیجانی در سطح اطمینان 99 درصد بر عملکرد سازمانی تاثیر معنی دار دارد. بر اساس ضریب مسیر 820/0 و آماره t بدست آمده رضایت شغلی در سطح اطمینان 99 درصد بر عملکرد سازمانی تاثیر معنی دار دارد. بر اساس ضریب مسیر 252/0 و آماره t بدست آمده می توان گفت هوش هیجانی در سطح اطمینان 99 درصد بر رضایت شغلی تاثیر معنی دار دارد.
کلمات کلیدی :
هوش هیجانی، عملکرد سازمانی، رضایت شغلی، معلمان ابتدایی