تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
بررسی رابطه ی سبک مدیریت مدرسه محور و تاب اوری با فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی
دوره 8، شماره 14، 1402، صفحات 1 - 22
نویسندگان : زهرا نوری* 1

1 کارشناس ارشد روانشناسی -گروه اموزشی روان شناسی-دانشگاه علوم تحقیقات تهران- ایران

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بررسی رابطه ی سبک مدیریت مدرسه محور و تاب اوری با فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه معلمان ابتدایی شهر مشهد که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر براورد گردید.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی می باشد. به همین منظور برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک مدیریت مدرسه محور داوادی پور و همکارانش (2008)،پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون (1981) ،پرسشنامه تاب اوریکانر و دیوید سون (2003) استفاده گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات نیز، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های ‌آمار توصیفی ، همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS 24 استفاده شد. یافته‌ها ی حاصل از تحلیل نشان داد که سبک مدیریت مدرسه محور و تاب اوری با فرسودگی شغلی در معلمان مدارس ابتدایی رابطه وجود دارد ( p< 0.05) .
کلمات کلیدی :
سبک مدیریت مدرسه محور ، تاب اوری ، فرسودگی شغلی، معلمان