تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
رابطه سبک های تفکر و احساس کارآمدی با پذیرش تغییر سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان
دوره 6، شماره 4-زمستان 1400، 1400، صفحات 1 - 17
نویسندگان : اکرم سیاری* 1

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان.، akramsayyari@gmail.com

چکیده :
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک‌های تفکر و احساس کارآمدی با پذیرش تغییر سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر کرمان به تعداد 192 نفر بود، با روش نمونه‌گیری تصادفی 124 نفر آن‌ها انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده، سه پرسشنامه‌ی سبک‌های تفکر استرنبرگ- واگنر( 1991)، تعیین میزان کارآیی مدیران بنی‎هاشمی( 1377) و پذیرش تغییر سازمانی ساعتچی، کامکاری و عسکریان( 1389) بود. سنجش میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به تربیت 78/0، 92/0 و 87/0 برآورد گردید. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضرایب چولگی و کشیدگی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. بر اساس یافته‌های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون بین سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی برابر با مقدار 132/0 حاصل شد که با توجه به سطح معناداری 144/0 میتوان نتیجه گرفت که همبستگی معنی‌دار وجود ندارد همچنين ضریب همبستگی پیرسون بین احساس کارآمدی و پذیرش تغییر سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی برابر با مقدار 157/0 شد که با توجه به سطح معناداری 082/0 می‌توان نتیجه گرفت که همبستگی معنی‌دار وجود ندارد.
کلمات کلیدی :
سبک تفکر، احساس کارآمدی، تغییر سازمانی، مدیران مدارس ابتدایی -- نویسنده مسئول: اکرم سیاری (کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان) akramsayyari@gmail.com