تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و خرد سازمانی با رشد حرفه ای معلمان ابتدائی شهرستان بهبهان
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان :
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و خرد سازمانی با رشد حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان بهبهان انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه معلمان ابتدایی شهرستان بهبهان در سال تحصیلی 1399 تشکیل می دهند. از این تعداد، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و گرجسی برابر با 230 نفر و به صورت تصادفی طبقه بندی شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش اخلاقی کالشون (2006)، خرد سازمانی براوین و گرین (2006) و رشد حرفه ای آک فیلت و کوت (2005) استفاده شده است. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها با روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش اخلاقی، خرد سازمانی و رشد حرفه ای به ترتیب برابر(0.87)، (0.84) و (90) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای آماری چند گانه و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار SPSS 24 انجام شد. نتایج نشان داد که بین هوش اخلاقی و مولفه های آن و خرد سازمانی و مولفه های آن با رشد حرفه ای معلمان رابطه مستقیم و معنا داری در حد متوسط وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که هوش اخلاقی و خرد سازمانی به ترتیبب بیش از 67% و 30% از تغییرات مربوط به رشد حرفه ای معلمان را پیش بینی و تبیین می کنند. پیشنهاد می شود رشد حرفه ای و هوش اخلاقی و مهارت های سازمانی معلمان از طریق کارگاه های دانش افزایی تقویت شود.
کلمات کلیدی :
هوش اخلاقی، خرد سازمانی، رشد حرفه ای و معلمان ابتدائی بهبهان