تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
مدل آموزش سواد رسانه‌ای در آموزش و پرورش
دوره 8، شماره 12، 1402، صفحات 83 - 105
نویسندگان : نادر شهامت* 1 ، علی داورپناه 2 ، رضا زارعی 3 ، عباداله احمدی 4

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل آموزش سواد رسانه‌ای در آموزش و پرورش انجام شد این پژوهش یک راهبرد کمی از نوع اکتشافی بود روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود جامعه آماری شامل تمام معلمان مدارس متوسطه شیراز به تعداد ۲۸۵۹ نفر بود. نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام و حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۳۳۸ نفر شد. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده‌ها استفاده شد . برای تأیید روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد و نرم‌افزار spss ۲۳ و pls به کار رفت. نتایج به‌دست‌آمده به شناسایی ۴۹ مؤلفه و ۶ بعد منجر شد و درنهایت مدل پژوهش ارائه شد نتایج نشان داد که هر یک از ابعاد به ترتیب : معلم سواد رسانه‌ای (961/0) آموزش و پرورش (931/0 )برنامه درسی( ۸۸ /۰)مدرسه (86/0) دولت (715/0) وزارت آموزش و پرورش (۶۳۹/0) بر آموزش سواد رسانه‌ای در آموزش و پرورش تأثیر داشتند و شاخص‌های برازش هنجار شده برازش نسبی، برازش افزایشی، شاخص‌های تطبیقی مدل نشان داد که مدل ساختاری طراحی‌شده از برازش مطلوبی برخوردار بود.
کلمات کلیدی :
سواد رسانه‌ای، آموزش و پرورش، معلم سواد رسانه‌ای، آموزش سواد رسانه‌ای