تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
واکاوی تجربه زیسته مربیان در زمینه برنامه درسی پیش از دبستان: رویکرد پدیدارشناسی
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : سعیده رحمتی* 1 ، محسن آیتی 2

1 کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2 دانشیار . گروه برنامه ریزی درسی. دانشگاه بیرجند

چکیده :
آموزش کودکان پیش¬دبستانی با توجه به ویژگی‌های رشدی و شناختی نوآموزان در این دوره از اهمیّت ویژه¬ای برخوردار است. بخش عمده آموزش به کمک برنامه درسی و ابعاد آن شناخته می‌شود. پژوهش حاضر باهدف واکاوی ادراک مربیان پیش¬دبستانی پیرامون برنامه درسی این دوره به روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری، کلیه مربیان این مراکز در شهر بیرجند ، در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. بر اساس نمونه¬گیری هدفمند، 14 نفر از این مربیان در این پژوهش شرکت کردند. داده¬ها¬، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع¬آوری شدند. تحلیل داده¬ها از طریق کد¬گذاری موضوعی انجام شد. جهت بررسی پایایی نتایج نیز از روش بازبینی توسط مشارکت¬کنندگان و ممیزان بیرونی استفاده شد. بر اساس یافته¬ها؛ نتایج در 3 مقوله اصلی و 11 محور دسته¬بندی شد. مقوله چالش‌ها روش یاددهی- یادگیری (عدم استفاده از ظرفیت‌های تعاملی، بی‌توجهی به نیازهای فراگیران در آموزش، بی‌توجهی به طرح درس، آموزش غیرفعال) و راهکارها (تسهیلگری آموزشی، استفاده از روش‌های فعال و مهارتی و یادگیرنده محوری)؛ مقوله محتوا، شامل چالش‌های (برخورد سلیقه‌ای با محتوا، بی‌توجهی به محتوای چندرسانه‌ای، شعف چینش محتوایی) و راهکارهای (توجه به حوزه مهارتی مغفول، ارائه چارچوب‌های محتوایی، جذابیت بخشی به محتوا و استفاده از رسانه‌های مختلف محتوایی)؛ مقوله ارزشیابی، شامل چالش‌های (استفاده ناصحیح از ارزشیابی، مشکلات ساختاری، ارزشیابی جزیره‌ای و ارزشیابی نتیجه محور) و راهکارهای (تنوع‌بخشی به ابزارها، جامعیت دهی به فرایند ارزشیابی، بازخورد دهی مؤثر و سازنده و توجه به ارزشیابی مهارتی) عنوان گردید
کلمات کلیدی :
کلید واژگان: پیش¬دبستانی، برنامه درسی، مربی، چالش‌ها و راهکارها.