تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
طراحی مدل کیفی توسعه مدارس دولتی یادگیرنده
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : پریناز بنیسی* 1 ، امیرحسین شکوفی مقیمان 2 ، مریم مصلح 3

1 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ، ریاضی کاربردی، تهران، ایران

چکیده :
مدارس دولتی در ایران با توجه به ويژگي¬هاي ساختاري و مديريتي خود كه متاثر از ساختار متمركز مديريت آن است با اصول سازمان يادگيرنده فاصله دارند. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی توسعه مدارس دولتی یادگیرنده است. رویکرد پژوهش، کیفی است و از طریق نمونه گیری هدفمند با 22 نفر از خبرگان وزارت آموزش و پرورش و مدارس در شهر تهران تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای اکتشاف مدل توسعه مدارس یادگیرنده، تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت. پس از انجام مصاحبه‌های کیفی و کدگذاری‌ها، مقوله‌های کلی، مقوله‌های فرعی و مفاهیم شناسایی و عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌ای، راهبردها و پیامدهای توسعه مدارس یادگیرنده مشخص گردید و در نهایت مدل توسعه مدارس یادگیرنده با 6 بعد اصلی و 17 مقوله فرعی و 221 شاخص طراحی شد. مدیران وزارت آموزش و پرورش و تمامی ذینفعان مدارس با توجه به عوامل علی و شرایط زمینه‌ای و مداخله¬ای و اتخاذ راهبرد‌هایی در زمینه توانمندسازی منابع انسانی، توسعه مدیریت دانش و یادگیری، یادگیری تیمی و مشارکتی، شبکه ارتباطات یادگیری و مدرسه خودارزیاب، مسئول و پاسخگو می¬توانند از مزایای توسعه مدارس یادگیرنده بهره‌مند شوند.
کلمات کلیدی :
مدارس، یادگیری، مدارس یادگیرنده، مدارس دولتی