تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر شکاف بین نسلی در نظام آموزش و پرورش
دوره 8، شماره 12، 1402، صفحات 34 - 60
نویسندگان : حکیمه سادات حسینی مهر 1 ، ملیحه اصغری* 2

1 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم ،ایران . . . . . .

2 دکتری برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده :
مقاله حاضر درصدد شناسایی عوامل اثرگذار بر شکاف نسلی و ارائه راهکار در نظام آموزش و پرورش می¬باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی، متنی و شامل بررسی مقالات و متون در حوزه شکاف نسلی بالاخص در حوزه آموزش و پرورش است و در آن منابع معتبر و به روز استفاده شده است. یافته¬ها نشان داد مولفه¬های اثرگذار بر شکاف نسلی در پنج بعد فردي و خانوادگی، آموزشی-محیطی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و دینی-مذهبی دسته¬بندي می¬شوند. شاخص¬هاي استخراج شده در حوزه فردي و خانوادگی عبارتند از: عدم ارتباط، میزان آشنایی خانواده با فناوری، سبک تربیتی خانواده، ساختار خانواده، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، اصول حاکم بر مدیریت خانواده، سبک زندگی، برداشت متفاوت از روابط، سواد رسانه¬ای و تحصیلات والدین؛ حوزه فرهنگی- اجتماعی عبارتند از: رسانه-های دیداری و شنیداری، رسانه¬های جمعی غربی، نوع استفاده از اشکال تکنولوژی، شبکه¬های اجتماعی مجازی، نحوه گذران اوقات فراغت، مدرنیسم و جهانی شدن؛ حوزه دینی- مذهبی عبارتند از: غفلت از دین و تربیت دینی، عدم توجه به ارزش¬ها، میزان دینداری خانواده و توجه به نظارت ارزشی؛ حوزه آموزشی- محیطی عبارتند از: نظام آموزشی(برنامه ریزان و معلمان)، برنامه درسی پنهان، معاشرت با همسالان و توجه بیشتر به آموزش به جای پرورش؛ حوزه سیاسی عبارتند از: سیاست گذاری فرهنگی، توزیع ناعادلانه امکانات و عدم وفاق ملی در جامعه. در انتها راهکارهایی برای کاهش شکاف نسلی در آموزش و پرورش ارائه شد.
کلمات کلیدی :
شکاف نسلی، همبستگی نسلی،گسست نسلی، آموزش و پرورش