تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
تأثیر دروس ارائه شده در رشته ی آموزش کودکان استثنایی بر علاقه مندی دانشجومعلمان دختر به این رشته در دانشگاه فرهنگیان تهران
دوره 6، شماره 4-زمستان 1400، 1400، صفحات 33 - 45
نویسندگان : امیرحسین سلطانی فلاح* 1 ، زهرا عابدین نژاد 2 ، محمد باقری دادوکلایی 3

1 دانشجو دکترا رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد،تهران

2 دانشجو کارشناسی رشته آموزش کودکان استثنایی،دانشگاه فرهنگیان، تهران

3 دانشجو کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، ساری

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دروس ارائه شده در رشته ی آموزش کودکان استثنایی بر علاقه مندی دانشجومعلمان دختر به این رشته در دانشگاه فرهنگیان تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر زمینه یابی از نوع مقطعی است. جامعه آماری کلیه دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان تهران در رشته آموزش کودکان استثنایی می‌باشد. به همین منظور از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. بدین صورت که از بین پنج مرکز خواهران در شهر تهران، مرکز نسیبه انتخاب شده است و سپس از بین دانشجویان دانشگاه نسیبه 76 نفر از دانشجویان رشته آموزش کودکان استثنایی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده‌‌ها در این پژوهش از دو پرسشنامه نگرش ابتدایی دانشجویان نسبت به درس و علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی استفاده شده است و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss20 و آزمون های کولوموگرف- اسمیروف،ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آماره توصیفی استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که با توجه به آزمون همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی220/0-، مشخص گردید رابطه عکس بین متغییرها وجود دارد. بدین معنی که دروسی که در رشته آموزش کودکان استثنایی ارائه می شود رابطه چندان مثبتی با علاقه دانشجویان به این رشته ندارد. با توجه به آزمون رگرسیون خطی و معادله خط به وجود آمده مشخص گردید متغییر مستقل که دروس ارائه شده در رشته آموزش کودکان استثنایی می باشد، تاثیر مثبت و معناداری روی متغییر وابسته یعنی علاقه مندی دانشجویان به رشته آموزش کودکان استثنایی نمی‌گذارد.
کلمات کلیدی :
آموزش کودکان استثنایی، دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان، دروس ارائه شده -- نویسنده مسئول: امیرحسین سلطانی فلاح = دانشجو دکترا رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد،تهران، ایمیل: ah.soltani.f@gmail.com