تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی رابطه بین جواخلاقی سازمانی و عدالت سازمانی با سکوت سازمانی در بین معلمان منطقه زیدون.
دوره 7، شماره 7، 1401، صفحات 40 - 54
نویسندگان : نصراله قشقایی زاده 1 ، مرضیه محبی 2 ، سید عبدالمجید افرازی* 3

1 استادیار گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان- بهبهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، سازمان آموزش و پرورش، بهبهان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، سازمان آموزش و پرورش، بهبهان، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جواخلاقی سازمانی و عدالت سازمانی با سکوت سازمانی در بین معلمان منطقه زیدون انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع کاربردی وبه روش همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان منطقه زیدون که در سال تحصیلی 97-1396تعداد200نفر مشغول به تدریس بودند، که از میان آنها 127 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین(2003)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) و جو اخلاق سازمانی ویکتور و کالن(1987) استفاده شد. روایی محتوایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها به روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و جو اخلاقی سازمانی به ترتیب برابر 93/0، 96/0 و 923/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پزوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی با عدالت سازمانی و جو اخلاقی سازمانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جو اخلاق سازمانی بر سکوت سازمانی تاثیر گذار بوده و ازبین مولفه های عدالت سازمانی (عدالت سازمانی توزیعی، تعاملی، رویه ای) عدالت سازمانی تعاملی بر سکوت سازمانی تاثیر گذاربود.
کلمات کلیدی :
سکوت سازمانی، عدالت سازمانی، جو اخلاقی سازمانی