تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
بررسی تاثیر خودکارآمدی برتعهد سازمانی وعملکرد شغلی مدیران
دوره 9، شماره 15، 1403، صفحات 17 - 31
نویسندگان : محمود باغبان طرقدری* 1 ، زهرا دهنوی 2

1 استادیار،گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدورامین-پیشواو قرچک،پیشوا،ایران

2 استادیار ،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحدورامین-پیشواو قرچک،پیشوا ،ایران .

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی ‌تاثیر خودکارآمدی‌ بر‌ تعهد سازمانی وعملکرد شغلی مدیران صورت گرفت. پژوهش از نوع پیمایشی بود.جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ورامین می باشد که با استفاده ازفرمول مورگان 113 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1990)و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر(1991)استفاده شدو جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار spss استفاده شد در بخش آمار توصیفی به شاخص های مرکزی و پراکندگی پرداخته شد و در بخش استنباط آماری برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی‌و‌رگرسیون برای آزمون فرضیه ها بکار برده شد. نتایج نهایی آزمون فرضیه ها نشان داد خودکارآمدی‌بر‌تعهد‌سازمانی‌مدیران‌تاثیردارد.همچنینخودکارآمدی بر عملکرد شغلی مدیران تاثیردارد.
کلمات کلیدی :
خودکارآمدی،تعهد سازمانی،عملکرد شغلی، مدیران.