تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش با شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی
دوره 7، شماره 7، 1401، صفحات 61 - 75
نویسندگان : مریم افضل خانی* 1

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش با شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی آنها بوده است. با توجه به موضوع، این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. همچنین بر مبنای روش نیز این پژوهش از جمله تحقیقات تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان گرمسار با تعداد 150 نفر بوده است. با استفاده از جدول کرجسی مورگان حجم نمونه آماری 108 تعیین شد. همچنین در این پژوهش از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شده . ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه ای کارکنان ایوبی (1393)، شادابی شغلی عباسی (1383) و خودآگاهی هیجانی نستورم و داویس (2002) بود. پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرانباخ محاسبه شد و عبارت بود از توسعه حرفه ای 84/0 ،خود آگاهی هیجانی 78/0. جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات گردآوری شده از آزمونهای مانند کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمالیتی متغیرها و آزمون پیرسون برای تعیین میزان همبستگی و ارتباط بین متغیرها و نیز آزمون رگرسیون استفاده شدهمچنین جهت بررسی وضعیت موجود متغیرها از آزمون تی استفاده گردید. نتایج نشان داد بین توسعه حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش با شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. توسعه حرفه ای، شادبی شغلی و خودآگاهی هیجانی معلمان در وضعیت پایین تر از سطح مطلوب قرار داشت. همچنین مشخص شد شادابی شغلی و خودآگاهی هیجانی کارکنان آموزش و پرورش بر اساس توسعه حرفه ای آنها قابل پیش بینی است.
کلمات کلیدی :
توسعه حرفه ای، شادابی شغلی، خودآگاهی هیجانی، کارکنان آموزش و پرورش