تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
اثربخشی حافظه کاری بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسئولیت¬پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر
دوره 6، شماره 3- پاییز 1400، 1400، صفحات 67 - 78
نویسندگان : مریم بخشش 1 ، صادق نظافت چهارطاقی* 2

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

چکیده :
روش تحقیق حاضر، یک مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله¬ای همراه با گروه کنترل فعال با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که با هدف بررسی تاثیر حافظه کاری بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسئولیت¬پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. لذا دو کلاس پایه ششم ابتدایی انتخاب گردید و یک کلاس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت یعنی حافظه کاری اجرا گردید و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردید به این منظور 50 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از طریق نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند(25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل). داده¬های بدست امده به وسیله آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که حافظه کاری باعث کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسئولیت¬پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر می¬شود می¬توان گفت که حافظه کاری بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مسئولیت¬پذیری دانش آموزان شهرستان باخزر تاثیر دارد
کلمات کلیدی :
حافظه کاری، مشکلات رفتاری، افزایش مسئولیت¬پذیری -- کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران Sadnt560@gmail.com