تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
تاثیر تدریس مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم در درس علوم تجربی منطقه 14 تهران در مقایسه با تدریس سنتی
دوره 7، شماره 7، 1401، صفحات 24 - 39
نویسندگان : مرتضی علیخانی* 1

1 دانش آموخته دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده :
چکیده درگیری تحصیلی از عوامل مهم جهت تعیین شکست یا پیشرفت دانش آموزان در مدارس می باشد و از طرفی روش های تدریس نیز می¬تواند بر این مورد تاثیر¬گذار باشد و میزان درگیری تحصیلی را تحت-الشعاع خود قرار دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی بر درگیری تحصیلی است. این پژوهش کمی و از نوع آزمایشی بوده و نمونه به صورت تصادفی ساده به حجم 60 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه 14 شهر تهران انتخاب گردیده که در دو گروه مشارکتی و سنتی به مدت 4 هفته آموزش دیده اند. بعد از مقایسه پیش آزمون و پس آزمون به وسیله پرسشنامه درگیری تحصیلی در این دو گروه و انجام آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی اثر پیش آزمون که سطح معناداری آن مورد تایید بوده است. و از آزمون های T پیوسته و گروه¬های مستقل جهت مقایسه هر دو گروه استفاده شده که در نتیجه مشخص شد تفاوت معناداری بین دانش آموزانی که با روش مشارکتی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده اند وجود دارد . کلیدواژه‌ها: درگیری تحصیلی، تدریس مشارکتی، تدریس سنتی
کلمات کلیدی :
کلیدواژه‌ها: درگیری تحصیلی، تدریس مشارکتی، تدریس سنتی