تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی تاثیر انیمیشن های آموزشی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : ایمانا پیداوس* 1

1 کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی

چکیده :
استفاده از انیمیشن های آموزشی به دلیل داشتن محتوای جذاب و شیوا، می‌تواند به توسعه مهارت های اجتماعی دانش آموزان کمک کند. با توجه به این که انیمیشن ها دارای شخصیت های فردی هستند، دانش آموزان می‌توانند از رفتارهای شخصیت های انیمیشن الهام بگیرند و رفتارهای مثبت را در روابط اجتماعی خود بکار ببرند.در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انیمیشن های آموزشی بر مهارت های اجتماعی کودکان پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از جهت روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماري پژوهش حاضر دانش آموزان مدرسه آرهاشم شهر تهران بودند که تعداد 60 نفر بر اساس معیارهای ورود و خروج با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (30n= )گروه کنترل (30n= )گمارده شدند. گروه آزمایش تحت برنامه انیمیشن های آموزشی طی 8 جلسه یک بار در هفته قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله یی دریافت نکرد. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون را در دو مرحله قبل و پس از اجرای انیمیشن های آموزشی تکمیل کردند. داده های حاصل از اجرای پژوهش از طریق آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که استفاده از انیمیشن های آموزشی بر ابعاد مختلف مهارت اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. استفاده از انیمیشن های آموزشی بر رفتار اجتماعی مناسب و کاهش رفتار غیر اجتماعی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. استفاده از انیمیشن های آموزشی بر کاهش پرخاشگری ورفتار تکانشی دانش آموزان و همچنین اطمینان به خود داشتن دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. در نهایت استفاده از انیمیشن های آموزشی بر ارتباط با همسالان دانش آموزان تاثیر معناداری دارد.
کلمات کلیدی :
مهارت های اجتماعی، انیمیشن های آموزشی، دانش آموزان