تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با کار عاطفی معلمان با در نظر گرفتن نقش میانجی هویت حرفه ای
دوره 8، شماره 12، 1402، صفحات 61 - 82
نویسندگان : زهرا دهنوی 1 ، نرجس عباداتی* 2 ، زهره تاجیک 3

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

2 مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین

3 دبیر آموزش و پرورش ورامین

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با کار عاطفی معلمان با در نظر گرفتن نقش میانجی هویت حرفه ای صورت گرفت این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف، توصیفی - زمینه یابی می‌باشد. جامعه آماري تحقیق حاضر معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین می باشند که تعداد آنها 747 نفر هستند و با شیوه نمونه برداري تصادفي با توجه به جدول مورگان تعداد 256 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.در این پژوهش برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ، پرسشنامه کار عاطفی دایندورف و پرسشنامه هویت حرفه ای استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و کار عاطفی معلمان رابطه وجود دارد و همچنین بین حمایت سازمانی ادراک شده و کار عاطفی در میان معلمان با در نظرگرفتن نقش میانجی هویت حرفه ای رابطه وجود دارد.
کلمات کلیدی :
حمایت سازمانی ادراک شده ، کار عاطفی،هویت حرفه ای،معلمان.