تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
الفبای آموزش مبتنی بر تلنگر (پیشایندها، فرایندها و پیامدهای تلنگر آموزشی)
دوره 8، شماره 13، 1402، صفحات 1 - 26
نویسندگان : بهزاد محمدیان* 1 ، فاطمه تیزهوش جلالی 2

1 استادیار دانشگاه

2 دانشجوی دکتری

چکیده :
امروزه موضوع آموزش و پرورش در دنیا به یک بحث مهم برای تو سعة پایدار تبدیل شده ا ست و در این میان رویکردهای جدیدی جهت بهبود عملکرد یادگیرندگان معرفی شده است. یکی از این رویکردها استفاده از تلنگرها در حوزه ی آموزش است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط با پیشایندها، فرایندها و پیامدهای تلنگر آموزشی بود. پژوهش حاضر از دید هدف در زمرة تحقیقات توسعه ای و از دید طرح پژوهش جزء طرح های پژوهش کیفی بود. در این مطالعه از روش فراترکیب برای یکپارچه سازی مطالعات و ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده شد. در این تحقیق به دلیل این که مستندات و مقالات داخلی در این حوزه وجودنداشت از مقالات خارجی مرتبط با حوزة تلنگرهای آموزشی بین سال های 2000 تا 2023 استفاده شد که پس از جمع بندی و بررسی کلی 14 مقاله تحلیل شد. در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل پس از بررسی مقولات اولیه و ثانویه در مجموع برای پیشایندها،فرایند و پیامدهای تلنگرهای آموزشی 11 مقوله ی اصلی شناسایی شد که شامل پیشایندها( عملکرد ضعیف یادگیرندگان، مسئولیت پذیری پایین یادگیرندگان در زمینه ی مسائل آموزشی، مشکلات رفتاری یادگیرندگان و ایجاد زمینه ی اصلاح آن، انگیزه ی پایین یادگیرندگان)، فرایند (ابزار مداخله جهت بهبود نتایج آموزشی، مداخلات رفتاری جهت تغییر رفتار یادگیرندگان، ابزار انتخاب های صحیح، ابزار ارائه ی اطلاعات جهت تصمیم گیری) و پیامدها (بهبود عملکرد یادگیرندگان، بهبود رفتار یادگیرندگان، افزایش انگیزه ی یادگیرندگان) می¬باشد. بنابراین با توجه به ابعاد شناسایی شده نتیجه گرفته شد که نظام آموزشی ایران با شناسایی صحیح و کامل این رویکرد نوین آموزشی می تواند در جهت بهبود عملکرد یادگیرندگان گام موثری بردارد.
کلمات کلیدی :
کلیدواژه ها: تلنگر، تلنگرآموزشی، معماری انتخاب، آموزش و پرورش، آموزش عالی