تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
مطالعه کیفی رهبری فراخوان در مدارس دولتی
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : پریسا غلامی* 1 ، کیوان بلندهمتان 2 ، ناصر شیربگی 3

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

2 دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

3 استاد مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان

چکیده :
هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی و مطالعه نشانگان و ویژگی های رهبری فراخوان در مدارس دولتی بود که با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی به اجرا درآمد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر از معلمان مدارس به صورت هدفمند استفاده شد. پس از انجام مصاحبه ها، داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمونی سه مرحله ای اترید-استرلینگ(2001) و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 24 دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت هشت مضمون فراگیر معلم رهبری، روابط هم افزا، خلق یک مدرسه خانوادگی ، توسعه روابط بین فردی ، کمک به توسعه حرفه ای معلمان، خلق یک محیط حمایتی، بهسازی راهبردها و ایجاد یک مدرسه فراخوان به عنوان ویژگی های رهبری فراخوان شناسایی گردید. در نهایت تحلیل ها نشان داد که رهبری فراخوان در مدارس می تواند بسیاری از موانع آموزشی را که خارج از کنترل مدیر و مربوط به ساختارهای آموزشی است تا حدودی هموار نماید و به کاهش تاثیرات این موانع آموزشی و اثربخشی بیشتر مدرسه کمک کند.
کلمات کلیدی :
رهبری فراخوان، پدیدارشناسی توصیفی، مدارس دولتی، معلم رهبری، مدرسه فراخوان