تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
ارزیابی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای و کسب شایستگی های حرفه ای معلمان از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی
دوره 5، شماره 2- زمستان 1399، 1399، صفحات 1 - 12
نویسندگان : هادی حمیدی* 1 ، نادیا نقوی 2

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای و کسب شایستگی های حرفه ای معلمان از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی است. روش تحقيق مورداستفاده در اين پژوهش از نظر طرح تحقیق توصيفي (غیرآزمایشی) و از نظر روش اجرا از نوع پيمايشي و از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، از نوع ارزیابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی، که تعداد آن ها برابر 63 نفر است، بوده است. از بین آنها تعداد50 نفر به‌عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در بخش کیفی و نظری از طریق مطالعه کتب، مقالات، نشریات، اسناد و آیین‌نامه‌های مرتبط صورت گرفت. در بخش کمی پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته شامل 39 سؤال در 4 مؤلفه جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. روايى این پرسشنامه توسط صاحب‌نظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت مورد تاييد قرار گرفت. پايايى پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ آزمون و تأیید شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزار آماري spss16 مورد تجزيه و تحليل واقع شد. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون هاى كولموگروف- اسميرنوف، تی استودنت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که تاثیر استفاده از برنامه درس پژوهی در افزایش سطح توسعه حرفه ای معلمان در سطح بالایی است و می توان گفت استفاده از برنامه درس¬پژوهی در توسعه¬ی حرفه¬ای و کسب شایستگی¬های حرفه¬ای معلمان موثر است.
کلمات کلیدی :
درس¬پژوهی، توسعه حرفه¬ای، معلمان، استان خراسان جنوبی