تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
تحليل محتواي كتاب فارسي پايه اول ابتدايي بر اساس هوش هاي چندگانه گاردنر
دوره 5، شماره 2- زمستان 1399، 1399، صفحات 13 - 25
نویسندگان : مطهره محمدزاده سپهري* 1

1 دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي، دانشگاه بيرجند

چکیده :
توجه به تفاوت هاي فردي در آموزش امري مهم و لازم اجراست، از طرفي گاردنر در بررسي هوش، با معرفي هشت مولفه براي آن تا اندازه اي به متفاوت بودن افراد توجه كرده است. اين پژوهش به تحليل محتواي «كتاب فارسي پايه اول ابتدايي سال 1399» بر اساس هوش هاي چندگانه گاردنر پرداخته است. روش مورد استفاده تحليل محتوا، جامعه مورد بررسي كل كتاب فارسي پايه اول و واحد ثبت تجزيه و تحليل ، مضامين مي باشد. نتايج به دست آمده نشان داد كه در كتاب فارسي پايه اول به هوش زباني – كلامي با درصد فراواني04/24 بيشترين توجه و به هوش منطقي - رياضي با درصد فراواني51/1 كمترين توجه شده است.
کلمات کلیدی :
تحليل محتوا، هوش، گاردنر، فارسي، پايه اول