تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی نقش رتبه بندی در رضایت شغلی معلمان ابتدایی
دوره 8، شماره 14، 1402، صفحات 74 - 89
نویسندگان : مریم جعفری لطفعلی 1 ، محبوبه سلیمان پور عمران* 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده :
رتبه بندی معلمان ، بر اساس اعالم مسئوالن آموزش و پرورش ، فرایندی است که به منظور ارتقای درجه معلمان و افزایش کیفیت آموزش های ارائه شده در مدارس ، انجام می گیرد؛ این نظام رتبه بندی برای عده ای از معلمان خوشایند و برای عده ای ناخوشایند خواهد بود، در پی این موضوع معلمان ناراضی مدرسه یا اداره را ترک میکنند و بیشتر استعفا میدهند. اما افراد راضی ، کمتر در کار غیبت میکنند و کارشان را منظم و دقیق پیگیری می کنند. کارکنان راضی، از سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر میکنند؛ افراد ناراضی مستعد انواع بیماری ها از سردرد تا بیماری های قلبی هستند، معلم راضی، شادابی را از مدرسه به خانه و جامعه منتقل می کند؛ بنابراین میتوان با توجه به مسئولیت های اجتماعی که در سایه وجود رضایت شغلی، نصیب جامعه خواهد شد از این پدیده دفاع کرد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است . و از نظر هدف بنیادی می باشد ، با استفاده از کتب و مقاالت معتبر علمی گرد آوردی شده است. در پژوهش حاضر نقش رتبه بندی در رضایت شغلی معلمان ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت و متوجه شدیم بین رتبه بندی معلمان و رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :
رتبه بندی معلملن_عملکرد_رضایت شغلی