تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
نقش روش‌های تدریس در کیفیت تدریس و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان انار
دوره 7، شماره 7، 1401، صفحات 13 - 23
نویسندگان : مسعود حلاجی‌زاده جلگه* 1 ، اکبر جدیدی محمدآبادی 2 ، یاسر شکری پور 3

1 دانشجوی ارشد گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. دبیر اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 Payam noor

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی نقش آگاهی از روش‌های تدریس در کیفیت تدریس و رضایت شغلی معلمان متوسطه دوم شهرستان انار بود. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. تعداد 120 نفر از جامعه آماری با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پژوهش، شامل پرسشنامه‌های روش‌های نوین تدریس (گراشا و ریچمن، 1996)، کیفیت تدریس (سراج، 2002) و رضایت شغلی (اسمیت و همکاران، 1969) در اختیار آن‌ها قرارگرفت. بعد از جمع‌آوری و دسته‌بندی، داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند که یافته‌های پژوهش نشان داد آگاهی از روش‌های تدریس تأثیر مثبت زیادی در عملکرد معلم دارد. علاوه‌بر این، آگاهی از روش‌های تدریس، باعث افزایش کیفیت تدریس معلمان است که به نوبه خود بر عملکرد معلم تأثیر مثبت می‌گذارد و رضایت شغلی را نیز به همراه دارد.
کلمات کلیدی :
روش‌های تدریس، رضایت شغلی، کیفیت تدریس.