تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
شناسایی فرهنگ‌سازمانی مدارس در چارچوب ارزش های رقابتی کوئین و کامرون و رابطه آن با عملکرد معلمان (مورد: مدارس ابتدایی شهر تهران)
دوره 8، شماره 12، 1402، صفحات 18 - 33
نویسندگان : زهره علیمردانی* 1 ، خدیجه گلچوب 2 ، سهیلا خورشیدوند 3

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده :
بی تردید یکی از مهم‌ترین رسالت در آموزش و پرورش، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد یک فرهنگ‌سازمانی مناسبی است که بر عملکرد معلمان اثرگذار باشد. در این پژوهش تلاش شده است بر اساس مدل کوئین و کامرون، تأثیرفرهنگ‌سازمانی بر عملکردمعلمان بررسی گردد. این تحقیق کاربردی و ازنظر روش توصیفی - پیمایشــی اســت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و بهره گیری از نرم افزارSPSS انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش معلمان مقطع ابتدایی مناطق5،2 و9 در سال تحصیلی (1402-1401) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 300 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد 24 سؤالی مدل کامرون و کوئین (2007) بوده است. روایی ابزار نیز از نوع روایی محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ، معادل 0/89 به دسـت آمـد. این مطالعه نشان داد که انواع فرهنگ‌سازمانی نتایج آماری معنی‌داری دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فرهنگ طایفه‌ای با بالاترین نمره میانگین 3/62 و (0/62=sig) غالب‌ترین و مطلوب‌ترین نوع فرهنگ در بین مدارس مناطق مورد نظر در این پژوهش است که تدوین چارچوب منطبق با این فرهنگ نیز ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :
عملکرد معلمان، فرهنـگ سلـسله مراتبی، فرهنگ بازاری، فرهنگ گروهی، فرهنگ ویژه سالاری