تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
هدایت تحصیلی دانش آموزان بر اساس الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی(مطالعه موردی: دبیرستان جانبازان شهرستان سیروان استان ایلام)
دوره 8، شماره 14، 1402، صفحات 23 - 36
نویسندگان : محمدرضا کرم اللهی* 1 ، حسین بلوچیان 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه غیر انتفاعی سفیر دانش ایلام

2 استادیار دانشگاه غیرانتفاعی سفیردانش ایلام

چکیده :
هدف این مقاله ارائه یک الگوی هدایت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول بر اساس الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی است. هدف ما در این مقاله در نظر گرفتن همزمان دروس پایه هر رشته در کنار مهارت های مورد نیاز دانش آموزان برای موفقیت در تحصیل در رشته های مختلف بود. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان جانبازان شهرستان سیروان استان ایلام می باشد. جمع آوری داده ها از طریق نمرات کارنامه های دانش آموزان و نمرات اختصاص داده شده مشاور مدرسه در زمینه مهارت های مورد نیاز هر رشته تحصیلی است. الگوریتم اصلی پژوهش الگوریتم single link و مدلسازی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.با خوشه بندی همه داده ها و متغیرهای پژوهش ابتدا 10 خوشه و در نهایت 3 خوشه اصلی شامل مشابه ترین نمونه های پژوهش شکل گرفت. بررسی و مقایسه خوشه های بدست آمده با نتایج واقعی هدایت تحصیلی دانش آموزان تقریب بالایی از مشابهت را نشان داد. مقایسه نتایج حاصل از خوشه بندی توسط الگوریتم و نتایج واقعی انتخاب رشته دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی علوم تجربی 100 درصد، در مورد رشته علوم تجربی 77 درصد و در مورد رشته تحصیلی علوم انسانی 85 درصد مطابقت را نشان داد.
کلمات کلیدی :
هدایت تحصیلی، الگوریتم خوشه بندی، خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی