تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
رابطه توسعه مزیت رقابتی با اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی بین معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهرکرد
دوره 9، شماره 15، 1403، صفحات 31 - 44
نویسندگان : مرضیه بقائی شهرکی* 1 ، محمد تقی محمودی 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توسعه مزیت رقابتی با اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در بین معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهرکرد بود. روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی بود. در این پژوهش جامعه آماری، شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی ناحیه 2 شهرستان شهرکرد می‌باشد که حدود 1500 نفر هستند که از این میان، با استفاده از جدول مورگان و نمونه¬گیری تصادفی طبقه‌ای 305 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه پرسشنامه مزیت رقابتی لی و همکارانش (2006)، پرسشنامه اشتراک گذاری دانش هوی و همکاران (2010)، پرسشنامه نوآوری سازمانی پراجگو و سوهل (2003) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد (2013) بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS16 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین توسعه مزیت رقابتی با اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در بین معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد. توسعه مزیت رقابتی، اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی عوامل مهمی هستند که می‌توانند در بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، از جمله مدارس و معلمان، نقش مهمی داشته باشند. در این فرآیند، فرهنگ سازمانی نیز به عنوان یک عامل میانجی در تعامل بین اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی معلمان نقش مهمی ایفا می‌کند
کلمات کلیدی :
توسعه، مزیت رقابتی، اشتراک گذاری دانش، نوآوری سازمانی، فرهنگ سازمانی.