تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
ارائه الگوی زندگی اسلامی مبتنی بر آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی و دیدگاه حضرت زهرا (س)
دوره 8، شماره 12، 1402، صفحات 106 - 116
نویسندگان : علی جباری ظهیرآبادی* 1

1 دانش آموخته دکتري مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده :
هدف از اجراي این پژوهش ارائه الگویی برای زندگی اسلامی بر پایه آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر مدل 4Hو دیدگاه حضرت زهرا (س) در نمونه ایرانی بود. این پژوهش از نظر اهداف کاربردی توسعه ای و از نظر داده¬ها از نوع آمیخته متوالی تبدیلی (کیفی وکمی) و از نظر نوع مطالعه و ماهیت پژوهش در بعد کیفی مرور سیستماتیک و از بعد کمی پیمایشی مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان رفسنجان (به تعداد 1457 نفر) در سال تحصیلی 1400-1399بودند. برای تعیین حجم نمونه در بعد کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و فن دلفی و در بعد کمی از نمونه گیری کوکران استفاده شد. حداقل تعداد مورد نیاز نمونه با استفاده از فرمول کوکران 304 نفر برآورد شد ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته مهارتهای زندگی با 91 سئوال بود که اعتباریابی پرسشنامه ها نشان داده شد از روایی همگرا و واگرا در حد مقبولی برخوردار هستند. داده¬های کیفی با استفاده از کدگذاری باز، و محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا در نهایت به تدوین الگوی آموزش مهارت های زندگی انجامید و در مرحله کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تکمیل این الگو و ادغام آن با مولفه های مهارت زندگی از دیدگاه حضرت زهرا (س) استفاده شد و الگوی پژوهش با 47 مولفه مهارت زندگی شامل مهارتهای ارتباط، مهارتهای قابل عرضه، خود مسئولیتی، اخلاق کاری، مدیریت، مهارتهای زندگی سالم، تفکر انتقادی، همکاری، تصمیم گیری، تفکر خلاق، خودآگاهی، هدف گذاری، حل مساله، توجه به دیگران، عزت نفس، شناخت ايمان، تعليم قرآن، شناخت خدا، اخلاص ورزي، داشتن توكل، خشوع در برابر خدا، خواندن نماز، انجام واجبات، قرائت قران كريم، عبادت، توبه، دعا گويي، شناخت حقوق متقابل زوجين، بصيرت ورزي، تفكر و انديشه ورزي، علم آموزي، مشورت گيري با ديگران، مقابله با حب دنيا، صبر ورزي، خوشرويي، كظم غيظ، عفت ورزي، همدلي و خيرخواهي، ساده زيستي، قناعت ورزي، بهداشت و تغذيه خوب، صله رحم، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد، كمك و همياري ارائه گردید.
کلمات کلیدی :
الگوی زندگی اسلامی، آموزش مهارت های زندگی، دانش آموزان ابتدایی، دیدگاه حضرت زهرا (س)