تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
ارائه چارچوبی برای طراحی پرسشنامه مهارتهای زندگی مبتنی بر 4H
دوره 5، شماره 1- پاییز 1399، 1399، صفحات 1 - 37
نویسندگان : علی جباری ظهیرابادی* 1

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده :
هدف تحقیق حاضر ارائه چارچوبی برای طراحی پرسشنامه مهارت های زندگی مبتنی بر 4H بود، در این تحقیق با بررسی مقالات معتبر در زمینه مهارت های زندگی مبتنی بر 4H برای مهارت های زندگی 16 مولفه و 135 گویه احصا گردید. این مولفه ها شامل تصمیم گیری، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، هدف گذاری، حل مساله، خودآگاهی، مدیریت، ارتباطات، همکاری، مهارتهای قابل عرضه، مهارتهای اجتماعی، خودمسئولیتی، اخلاق کاری، عزت نفس، توجه به دیگران و مهارت زندگی سالم بود و در پایان با مقایسه الگوی تحقیق با الگوی تحقیقات بررسی شده نشان داده شد که الگوی حاضر از جامعیت بیشتری نسبت به آنها برخوردار میباشد *** نویسنده: علی جباری ظهیرابادی = دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی = a.jabbari@khuisf.ac.ir
کلمات کلیدی :
پرسشنامه، مهارتهای زندگی، آموزش، کودکان ابتدایی