تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی تأثیرات همدلی،انگیزه و فعال بودن دانش آموزان بر پیامدهای یادگیری درک شده ، نقش ارائه دهنده و موضوع مورد بحث در کلاس(مورد مطالعه دانش آموزان مدرسه شهدای رسانه)
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : منصوره قبادی* 1

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، ،خرم آباد، ایران

چکیده :
هدف ؛ امروزه، بحث ویژگی های تدریس مناسب معلمان و تأثیرات شگرف آن بر عملکرد دانش آموزان در مدارس دولتی و خصوصی، به‌وضوح مشاهده می‌شود و اخیراً سبک‌های جدیدی از تدریس مطرح شده است که می‌تواند در اجرای راهبردها و تعقیب اهداف آموزشی بسیار مؤثر واقع شود؛ این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه همدلی،انگیزه و فعال بودن دانش آموزان بر پیامدهای یادگیری درک شده ، نقش ارائه دهنده و موضوع مورد بحث در کلاس های مدرسه شهدای رسانه تأثیر می‌گذارند. طراحی/روش/رویکرد؛ این مدل با تجزیه و تحلیل پاسخ های نظرسنجی جمع آوری شده از 384 معلمان و دانش آموزان مدرسه شهدای رسانه با نرم افزار SPSS23 و Smart PLS3 مورد آزمایش قرار گرفته است. یافته ها؛ يافته هاي تحقيق نشان می دهدكه همدلی تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری درک شده ، ارائه دهنده و موضوع مورد بحث در مدرسه شهدای رسانه ندارد . انگیزه تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری درک شده ، ارائه دهنده و موضوع مورد بحث در مدرسه شهدای رسانه دارد. فعال بودن تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری درک شده ، ارائه دهنده و موضوع مورد بحث در مدرسه شهدای رسانه دارد. بحث و نتیجه گیری؛ یکی از وظایف اولیه معلمان کمک به دانش آموزان خود برای مقابله با چالش هایی است که در طول زندگی خود با آن مواجه خواهند شد.شخصیت دانش‌آموزان بر پتانسیل آنها برای مقابله با این چالش‌ها تأثیر می‌گذارد و در نهایت، کسب مهارت‌های مورد نیاز در زندگی را تعیین می‌کند.علاوه بر این، شخصیت آنها ممکن است با نحوه کسب این مهارت ها شکل بگیرد، به طوری که دانش آموزان بهتر می توانند موفق شوند.
کلمات کلیدی :
همدلی ، انگیزه ، فعال بودن ، یادگیری درک شده ، ارائه دهنده ، مدرسه شهدای رسانه