تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
بررسی تاثیر تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت
دوره 5، شماره 1- پاییز 1399، 1399، صفحات 49 - 61
نویسندگان : محمدباقر اکبرپور زنگلانی* 1 ، اعظم حاجی زاده 2

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، خوی، ایران

چکیده :
هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و اجرا، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شهرستان پلدشت است که تعداد آنها 900 نفر و براساس فرمول کوکران حجم نمونه 270نفر بدست آمده و از روش گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوري اطلاعات سه پرسشنامه تفکر انتقادی ریچتس (2003)، سلامت روانی گلذبرگ (1972) و عملکرد محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه¬بندی و تفسیر داده¬های جمع¬آوری شده از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه¬های تحقیق از آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای آماری spss، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که تفکر انتقادی و سلامت روانی معلمان بر عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت تاثیر دارد و مورد تائید قرار گرفت.
کلمات کلیدی :
تفکر انتقادی، سلامت روانی، عملکرد.