تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
مدل پارادیمی توانمندسازی معلمان مدارس دوره ابتدایی به منظور بهبود فرایندهای یادگیری از طریق پیام رسان شاد
دوره 8، شماره 12، 1402، صفحات 1 - 17
نویسندگان : فرانک شرفی 1 ، فرهاد شفیع پور مطلق* 2

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد محلات، دانشگاه ازاد اسلامی، محلات، ایران

2 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه ازاد اسلامی، محلات، ایران

چکیده :
هدف تحقیق حاضر؛ مدل پارادیمی توانمندسازی معلمان مدارس دوره ابتدایی به منظور بهبود فرایندهای یادگیری از طریق پیام رسان شاد بوده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، کیفی- نظریه داده بنیاد بوده است.محیط تحقیق شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش شهر خرم آباد به تعداد 1500(1400-1401) بوده است. شیوه نمونه گیری به روش نظری تا حد اشباع تا 21 نفر تداوم یافت.ابزار تحقیق شامل مصاحبه غیرساختار یافته بوده است. برای تحلیل داده های روش کُد گذاری باز، کُد گذاری محوری و کُذاری انتخابی استفاده شد. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، شرایط علّی توانمندسازی معلمان به منظور بهبود فرایندهای یادگیری از طریق پیام رسان شاد مبتنی بر شرایط علّی مشتمل بر 7 کُد گزینشی آشناسازی با چرخه یادگیری در مدل آموزش معکوس؛ آشناسازی با طراحی بازی های رایانه ای؛ درگیر کردن کاربران در فرایندهای یادگیری؛آشناسازی با وسایل و فناوری آموزشی؛ آشناسازی با نحوه تولید محتوا؛ آشناسایی با شیوه های یادگیری الکترونیکی، آشناسایی با ابزارهای یادگیری الکترونیکی بوده است.شرایط شرایط زمینه ای توانمندسازی مشتمل بر دو کُد گزینشی زمینه روانشناختی؛ زمینه توسعه فعالیت آموزشی الکترونیکی، شرایط راهبردی مشتمل بر سه کُد گزینشی رتبه بندی معلمان بر اساس داشتن فعالیت های یاددهی-یادگیری الکترونیکی؛رتبه بندی معلمان بر اساس تولید محتوای یادگیری الکترونیکی؛رتبه بندی معلمان بر اساس بهره گیری از ابزارهای یادگیری الکترونیکی؛ شرایط شرایط مداخله ای مشتمل بر سه کُد گزینشی عادت به تدریس سنتی؛ بی انگیزگی تدریس به شیوه الکترونیکی؛ ضعیف بودن امکانات دردسترس؛و پیامدهای توانمندسازی معلمان مشتمل بر سه کُد گزینشی عادت به تدریس سنتی؛ بی انگیزگی تدریس به شیوه الکترونیکی؛ ضعیف بودن امکانات دردسترس ،و پیامدهای توانمندسازی معلمان مدارس مشتمل بر دو کُد گزینشی بهبود کیفیت یادگیری ؛ و بهبود میزان قبول بوده است
کلمات کلیدی :
توانمندسازی، معلمان، مدارس ابتدایی،فرایندهای یادگیری، پیام رسان شاد، نظریه داده بنیاد