تعداد دوره ها 4
تعداد شماره ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 265807
تعداد مقالات ارسال شده 181
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 36 روز
نگرشی بر روند تحولات کتب فارسی خوانداری دوره ابتدایی با تمرکز بر ساحت های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
دوره 6، شماره 3- پاییز 1400، 1400، صفحات 56 - 66
نویسندگان : فاطمه عاشوری 1 ، ابراهیم حیدری لقب* 2

1 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تحولات کتاب فارسی خوانداری دوره ابتدایی با تمرکز بر ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری آن کتب فارسی خوانداری دوره ابتدایی تالیف شده از سال تحصیلی ۹۱ (همزمان با تصویب سند تحول بنیادین) تا سال تحصیلی ۹۹ است که به عنوان نمونه به بررسی کتب پایه ششم این مقطع در این بازه زمانی پرداختیم. ابزار اندازه گیری چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته می باشد. نتایج حاکی از این است که کتاب خوانداری پایه ششم در طول این بازه زمانی دو تغییر را تجربه کرده است و برآیند ها نشان از سیر صعودی ضعیفی در میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیتی هستند.
کلمات کلیدی :
کتب فارسی خوانداری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دوره ابتدایی، ساحت های شش گانه تربیتی -- عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان Heydarilaghab@gmail.com