تعداد دوره ها 5
تعداد شماره ها 15
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 365807
تعداد مقالات ارسال شده 281
درصد پذیرش 37
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
متوسط زمان داوری 56 روز
بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر هوش اجتماعی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه4 شهر تهران
دوره 5، شماره 1- پاییز 1399، 1399، صفحات 38 - 48
نویسندگان : پروین صمدی* 1 ، منا عمرانی 2

1 دانشیار گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهرا، تهران، ايران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه الزهرا

چکیده :
پژوهش حاضر به هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی بر هوش اجتماعی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه4 شهر تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی وشامل طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه4 شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بوده و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.سپس آزمودنی ها در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل جای گرفتند. برنامه آموزشی شامل یک دوره 8 جلسه ای طی 4 هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. آزمودنی های هردو گروه پیش و پس از برنامه آموزشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل کواریانس تفاوت معنی داری را بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل در هوش اجتماعی و مولفه های آن نشان داد. نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش مجازی روش موثری در افزایش هوش اجتماعی دانش آموزان بوده و می تواند در کنار آموزش حضوری نقش مهمی در مهارتهای ارتباطی دانش آموزان ابتدایی ایفا نماید.
کلمات کلیدی :
اثربخشی، آموزش مجازی، هوش اجتماعی، دانش آموزان ابتدایی